Adroddiadau Ansawdd Blynyddol

ABM yw dogfen (neu efallai hyd yn oed fideo, gan ddibynnu ar eich hoff gyfrwng!) y gellir ei defnyddio fel pwynt cyfeirio er mwyn:

 • Creu deialog rhwng undeb y myfyrwyr a’r sefydliad o amgylch materion sy’n effeithio ar brofiad myfyrwyr, boed cadarnhaol neu negyddol (arf gwerthfawr iawn pan ddaw’n amser am Adolygiad Addysg Uwch yr ASA)
 • Hyrwyddo’r system gynrychioli cyrsiau sydd mewn lle
 • Cyfathrebu adborth i fyfyrwyr ar y materion sy’n effeithio arnynt hwy, yn ogystal â hyrwyddo cyfranogiad, ymgysylltiad a gweithio mewn partneriaeth
 • Trosglwyddo gwybodaeth ynglŷn â’r themâu perthnasol i brofiad myfyrwyr sy’n amlygu eu hunain dro ar ôl tro i dîm swyddogion y flwyddyn nesaf.

Pam creu ABM?

Mae Undebau Myfyrwyr yn newid ac yn datblygu’n flynyddol, wrth i bob blwyddyn academaidd newydd weld grŵp newydd o swyddogion sabothol a chohort newydd o gynrychiolwyr cwrs; cymysgedd newydd sbon o bersonoliaethau, syniadau a chreadigrwydd. Gall hyn, fodd bynnag, fod yn heriol am dri rheswm:

 1. Gall prosesau Prifysgol fod yn gymhleth i’w llywio a gall gymryd amser i ganfod pa lwybr i’w gymryd wrth fynd i’r afael â mater penodol
 2. Mae casglu data am brofiad myfyrwyr yn tueddu i ddigwydd unwaith y flwyddyn yn unig; tuag at ddiwedd y tymor
 3. Unwaith y canfyddir materion, gall eu datrys fod yn broses hir – weithiau’n hirach na blwyddyn academaidd – o ganlyniad i natur prosesau gweinyddiaeth rhai prifysgolion

Gall hyn arwain at – ac yn aml mae wedi arwain at – ailadrodd rhai materion flwyddyn ar ôl blwyddyn o ganlyniad i ddiffyg parhad o un swyddog i’r nesaf, neu drafferth darganfod tystiolaeth cymhellol yn gynnar yn y flwyddyn. Profwyd hefyd ei fod yn broblemus mewn cyfnod o adolygu ffurfiol (h.y. beth oedd yr Adolygiad Sefydliadol a’r hyn y bydd yr Adolygiad Addysg Uwch yn fuan) pan ddisgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu Cyflwyniad Ysgrifenedig, sy’n adolygu profiad myfyrwyr dros y chwe blynedd diwethaf!

Diben yr wybodaeth a’r arweiniad sydd ar gael fan yma yw eich cynorthwyo chi wrth gasglu tystiolaeth yn flynyddol er mwyn cynorthwyo eich gwaith ymgyrchu ac i ddarparu gwybodaeth hirdymor hanfodol ar gyfer tîm y flwyddyn nesaf fel y gallant ei ddatblygu ymhellach. Gallant naill ai barhau lle’r oeddech wedi gadael neu gymharu sefyllfaoedd er mwyn gweld yr hyn sydd wedi ei wella a lle mae angen gwaith pellach. Dylai hyn eich darparu chi hefyd ag arf pwerus i fynd at eich sefydliad ar fater sy’n codi drwy eich darparu chi â data hydredol – ciplun o brofiad myfyrwyr, flwyddyn ar ôl blwyddyn – sy’n ein galluogi i ganfod tueddiadau penodol.

Mae ymgysylltiad myfyrwyr yn mynd trwy newid diwylliannol yng Nghymru. Rydym nawr yn ymdrechu i roi grym i fyfyrwyr i gael arbenigedd eu hun a bod yn bartneriaid â’u sefydliad, fel y gallant ddylanwadu ar ddysgu ac addysgu’n gyfartal, yn ogystal â’u profiad yn y brifysgol. Mae AMB yn arf sy’n seiliedig ar dystiolaeth a ddefnyddir er mwyn dechrau deialog rhwng myfyrwyr a’u prifysgolion, a’u galluogi i ddiffinio’r arferion gorau a datblygu datrysiadau i faterion ar y cyd.

Sut beth ddylai ABM fod?

Nid oes rhaid i ABM fod yn ddogfen hir. Mae’n ddefnyddiol i’ch undeb myfyrwyr fynd ati i gynhyrchu un bob blwyddyn er mwyn creu trosolwg o brofiad myfyrwyr yn eich sefydliad, ar sail data mesurol megis canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac arolygol mewnol, yn ogystal â data ansoddol, megis adborth gan gynrychiolwyr cyrsiau a gan fyfyrwyr. Dylech ddefnyddio’r mathau hyn o adborth i ffurfio amlinelliad cyffredinol o brofiad myfyrwyr yn eich sefydliad. Dylai’r ddogfen adolygu enghreifftiau o ymarfer da yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer gwelliant

Dylai fod yn:

Ddogfen hyblyg –

Gallwch ei haddasu i gwrdd â’ch gofynion. Gan ddibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael i chi, gallwch benderfynu rhoi sylw penodol i wahanol bwnc bob blwyddyn, gan symud o un i’r llall er mwyn ymdrin â phob agwedd o brofiad myfyrwyr. Mae angen iddi fod yn ddogfen agored y gallwch ychwanegu ati wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen, yn hytrach nag un y byddwch yn ei ‘sgrifennu, ei gosod ar silff ac yn anghofio amdani ar ôl ychydig wythnosau.

Arf cyfathrebu –

Mae hwn yn gyfle gwych i gyfathrebu sut rydych chi, a’ch myfyrwyr, yn teimlo bod y sefydliad yn perfformio mewn meysydd allweddol neu ar fater penodol. Yn gyffredinol, mae agor deialog gyda’ch sefydliad yn fan cychwyn da, ac mae’n rhywbeth y gall y rheiny sy’n llunio penderfyniadau uniaethu ag e pan ddaw’n amser gweithredu. Ynghyd â hynny, bydd cynhyrchu dogfen o’r fath yn atgyfnerthu eich dadleuon mewn sefyllfaoedd pan fyddwch yn gofyn i’r sefydliad greu newid mewn maes arbennig.

Mecanwaith adolygu a ffynhonnell adborth –

Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd byddai’r ABM yn cynnwys tabl byr yn adolygu:

 • Y materion hynny a nodwyd
 • At bwy aethoch chi â’r wybodaeth hon?
 • Pa weithredu sydd wedi digwydd?
 • Beth oedd y canlyniad ac oedd hynny’n foddhaol?
 • Pa weithredu pellach all fod ei angen?
 • A hysbyswyd myfyrwyr ynglŷn â’r canlyniad?

Adnoddau y gellir eu Lawrlwytho: