Prosiect Addysg Bellach 2015/16

Lansio Canllawiau Partneriaeth ar gyfer Addysg Bellach

Ariennir gan Lywodraeth Cymru – Rhagfyr 2015

Cefndir i’r prosiect

Prosiect AB 2010-2013

Er mwyn cynorthwyo lansiad Canllawiau ar Strategaeth Cyfranogiad Myfyrwyr gan Lywodraeth Cymru yn 2012, cynhaliodd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) Cymru brosiect tair blynedd yng Nghymru. Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo sefydliadau i weithredu’r canllawiau hyn.  Roedd hyn yn golygu cynorthwyo â datblygiad strwythurau llais myfyrwyr gan gynnwys systemau cynrychiolaeth cwrs, cynghorau myfyrwyr, undebau myfyrwyr a datblygu a hyfforddi myfyrwyr lywodraethwyr. Yn sgil y prosiect, crewyd Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr ar gyfer Cymru, sy’n dod â staff sydd â chyfrifoldeb dros lais dysgwyr at ei gilydd i rannu arfer da, rhwydweithio a rhedeg sesiynau hyfforddiant perthnasol. Hwn oedd y rhwydwaith cyntaf o’i fath yn  y DU.

Daeth y prosiect i ben yn 2013, ac ers hynny mae cydnabyddiaeth ar draws y sector nad oes yno fframwaith cenedlaethol i gynnig cefnogaeth i golegau gyda bwrw ymlaen â llais y dysgwr a strategaethau cyfranogiad dysgwyr, yn ogystal ag annog cydraddoldeb profiad ymysg dysgwyr ledled Cymru.

Gweithgaredd y Prosiect

Ariennir y prosiect newydd, Canllawiau Partneriaeth ar gyfer AB, gan Lywodraeth Cymru, a’r nod yw helpu creu strwythur cenedlaethol i gynnig cefnogaeth bellach i lais y dysgwr yn sefydliadau Cymru.

Caiff ei weithredu gan brosiect Wise Cymru ar gyfer partneriaeth myfyrwyr, gyda chefnogaeth UCM Cymru. Bydd yn canolbwyntio ar gynorthwyo colegau yng Nghymru â hunan-asesiad o weithgareddau cyfranogiad dysgwyr gyda chit arfau ar gyfer datblygiad ar draws y sector.

Caiff y prosiect ei gynnal mewn dau gam:

Cam cyntaf – cit arfau hunan asesiad

  • Bydd ymgynghorydd partneriaeth myfyrwyr yn ymweld â phob coleg i gynorthwyo â hunan-asesiad gweithgareddau cyfranogiad dysgwyr. Byddwn yn canolbwyntio ar brosesau mewnol cyfredol, cylchred ansawdd a mecanweithiau ar gyfer adborth er mwyn darparu themâu allweddol ar gyfer gwelliant. Gallai’r rhain gynnwys: cynrychiolwyr cwrs, arolygon, cyngor myfyrwyr / undeb myfyrwyr, systemau adborth ar-lein, a mecanweithiau adborth eraill megis systemau cwynion.
  • Caiff dogfen ragarweiniol ei hanfon ymlaen llaw i hwyluso’r ymweliad; bydd yn nodi pwy fydd angen bod yn bresennol a pha ddogfennau fyddan nhw eu hangen. Bydd yn golygu cyfarfod â phrif aelod staff llais y dysgwr a chynrychiolwyr myfyrwyr. Mae’r prosiect wedi ei gynllunio i fod yn ystyriol o amserlenni prysur, a’r nod yw osgoi ychwanegu at faich gwaith colegau.

Ail gam – Cefnogaeth wedi’i theilwra

  • Bydd ail gam y prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda hyd at 8 o golegau i fapio themâu a chreu adroddiad canllawiau partneriaeth wedi’i deilwra’n benodol ar eu cyfer.
  • Bydd yr adroddiad yn cynnwys meysydd o foddhad ac argymhellion ar gyfer sut i wella gweithgareddau a strwythurau cyfranogiad dysgwyr yn y sefydliad.
  • Diben yr adroddiad fydd sefydlu hunan-asesiad fel proses byw, a’i ddefnyddio i ffurfio rhan o’r cylchred ansawdd o fewn y sefydliad; bydd hefyd yn ffurfio sail i hunan-asesiad y coleg. Rhan allweddol o’r broses yw bod corfforaethau colegau’n berchen ar, ac yn cymeradwyo’r ddogfen adrodd hon er mwyn cytuno ar hunan werthusiad / cynllun gweithredu parhaus ‘byw’ ar gyfer llais y dysgwr yn y coleg.
  • Yn ystod y ddau gam, bydd y cit arfau datblygiad a’r adroddiad yn parhau i fod yn anhysbys. Defnyddir y data ar gyfer dadansoddiad mewnol ac i ddatblygu prosesau mewnol.

Amserlen:

  • Ymweliadau’r cam cyntaf i’w cwblhau erbyn: Rhagfyr 2015 – Chwefror 2016
  • Yr ail gam i’w gwblhau erbyn: Mawrth – Mehefin 2016

Cefnogaeth ar gyfer y prosiect

Mae cefnogaeth traws-sector i’r prosiect hwn

Llywodraeth Cymru

“Mae cynnwys dysgwyr mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt gymaint o flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ag yr oedd bum mlynedd yn ôl pan gyhoeddwyd ein Canllawiau ar Strategaeth Cyfranogiad Myfyrwyr. Mae tystiolaeth bod cyfranogiad dysgwyr o fudd i unigolion, mudiadau a chymunedau. Gall helpu dysgwyr i wella eu hunan-werth a’u cymhelliant, ennill sgiliau personol, cymdeithasol a threfniadol pwysig; gall y rhain i gyd eu helpu i fod yn ddysgwyr am oes. 

Dyna pam ein bod ni’n falch o gefnogi prosiect Wise Cymru yn UCM Cymru i gynnal prosiect Canllawiau Partneriaeth ar gyfer Addysg Bellach. Bydd o gymorth i’n Sefydliadau AB i asesu’r cynnydd a wnaed ganddynt tuag at gynnwys cyfranogiad dysgwyr yn eu cylchredau ansawdd. Bydd hefyd yn nodi beth mwy y gallant ei wneud i fynd y tu hwnt i hyn i ddatblygu perthynas gynhwysol a chyd-fanteisiol â’u dysgwyr, sy’n arwain at welliannau mewn ansawdd ar draws yr holl brofiad dysgu.

ColegauCymru

“Mae ColegauCymru’n falch o gefnogi prosiect Canllawiau Partneriaeth, dan arweiniad Wise Cymru, a chyllido gan Lywodraeth Cymru. 

“Caiff prosiect Canllawiau Partneriaeth ei lansio ar adeg amserol iawn,  Mae’r sector wedi mabwysiadu’r egwyddor o bartneriaeth ac arweinyddiaeth myfyrwyr, a gwelwyd rhai datblygiadau pwysig ym maes chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn arbennig.  Mae nifer o golegau’n sefydlu timoedd rheolaeth myfyrwyr er mwyn creu cyfleoedd wedi’u strwythuro ar gyfer arweinyddiaeth ymysg cyfoedion, datblygiad a llais y dysgwr ym maes chwaraeon.   Bydd prosiect Llwybrau Partneriaeth yn rhoi cyfle i golegau gydgyfrannu arbenigedd, ynghyd â datblygu a gwella ar yr arfer da sy’n dod i’r amlwg mewn gwahanol golegau ac mewn gwahanol feysydd mewn ffordd fwy cyfannol.

“Edrychwn ymlaen at wireddu amcanion y prosiect.”

Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru

Croesawodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru, Ebbi Ferguson, lansiad y datganiad fel “cam cyntaf” tuag at adeiladu rhwydwaith undebau myfyrwyr AB cryfach.

“Mae undebau myfyrwyr yn allweddol mewn sicrhau bod llais myfyrwyr yn ganolog i ddysgu”, meddai.

“Rydym yn gwybod bod sefydlu perthynas gref rhwng sefydliadau a dysgwyr yn arwain at brofiad o ansawdd uchel a lefel uwch o foddhad ymhlith myfyrwyr. Rydym am weld yr egwyddor hon mewn addysg bellach, yn ogystal ag addysg uwch. “Rydym am i’r bartneriaeth newydd hon, sy’n dod â’r rhanddeiliaid allweddol yn nyfodol AB yng Nghymru i gyd at ei gilydd, i fod yn gatalydd ar gyfer mwy o gydweithrediad – yn ogystal â chreu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer hyrwyddo llais y dysgwr yng Nghymru.” 

Cysylltwyr ar gyfer y prosiect

Rheolwr y Prosiect: Graham Henry: graham.henry@nus-wales.org.uk

Ymgynghorwyr Partneriaeth Myfyrwyr

Heather Ferguson: heather.ferguson@nus-wales.org.uk @Wise_Wales

Jessica Rumble – jessica.rumble@nus-wales.org.uk  @Wise_Cymru