Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin. Daeth mwy na 50 o gynrychiolwyr o’r sectorau addysg bellach ac addysg uwch at ei gilydd i gyfnewid syniadau, profiadau, a heriau.

Yn ystod y gynhadledd, lansiwyd cyfnod cyntaf Cit Adnoddau Canllawiau Partneriaeth, sef adnodd a ddatblygwyd gan Wise Cymru i alluogi undebau myfyrwyr a sefydliadau i fapio eu gweithgareddau partneriaeth presennol ac i adnabod ffyrdd o ddatblygu.

Yn ogystal, lansiwyd rhwydwaith staff partneriaeth addysg uwch, a chynhaliwyd cyfarfod cyntaf y rhwydwaith yno. Trwy gydol y flwyddyn bydd y rhwydwaith yn fforwm i’r staff gefnogi ei gilydd ac i rannu arfer da a’u profiadau.

Clywodd y cynrychiolwyr yn y gynhadledd gan yr Athro Jo Smedley o Brifysgol De Cymru a siaradodd am ‘daith y myfyriwr’. Fe gymeront ran hefyd mewn nifer o weithdai.

Roeddem yn falch iawn o groesawu Will Page o Brifysgol Caerwysg a James Smith o Urdd Myfyrwyr Caerwysg a siaradodd am eu profiadau nhw o gyfranogiad myfyrwyr. Bu Zoe Pulling o Goleg Swydd Warwick yn siarad â chynrychiolwyr AB am gyfranogiad myfyrwyr a’r sefydliad aml-gampws. Yn ogystal, daeth Tom Lowe, IL Addysg, a Cassie Shaw, sy’n Gymrawd-Fyfyrwraig ac yn Gynorthwyydd Ymgysylltu Myfyrwyr, ill ddau o Undeb Myfyrwyr Caerwynt, i siarad am gydweithrediad uwch ac i rannu eu syniadau ynghylch ysbrydoli myfyrwyr i fod yn wneuthurwyr newid.

Yn ogystal â’r gweithdai diddorol hyn, cafodd cynrychiolwyr gyfle i ddod at ei gilydd mewn Arddangosiadau Arferion Da a Rhannu Syniadau – un yr un ar gyfer sectorau AU ac AB. Yn ystod y sesiynau hyn a oedd dan arweiniad Ymgynghorwyr Partneriaeth Myfyrwyr Wise Cymru, bu myfyrwyr, ymarferwyr partneriaeth, ac eraill, yn rhannu eu profiadau o sut mae partneriaeth wedi gweithio’n dda yn eu sefydliadau, ac yn datblygu perthnasau gyda’i gilydd.

Lansiodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru Ebbi Ferguson y Cit Cyfryngau Addysg Bellach a fydd yn cefnogi myfyrwyr a swyddogion AB gyda pherthnasau gyda’r cyfryngau a gydag ymgyrchu.

Daeth Ms Ferguson â’r gynhadledd i’w therfyn trwy alw ar y cynrychiolwyr i ddiffinio beth mae actifiaeth yn ei olygu iddyn nhw, ac i ddefnyddio eu pŵer a’u dylanwad i beri newid go iawn ar y materion sydd o bwys iddynt.

Hoffai tîm Wise Cymru estyn diolch i’r siaradwyr allanol am eu geiriau ysbrydoledig yn ystod y diwrnod, ac i’r cynrychiolwyr a ymunodd â ni yng Nghastell-nedd.